Hemmerik Hammerik
Hemrik, een naam
Romp

HEMMERIK, HAMMERIK, HEMRIK een naam.

De behuizing van de familie Tjemmes werd gebouwd in 1808, voor Jan Jans Tjemmes en voor rekening van ....

'T Hemmerik.

Tot op heden is niet bekend waar deze naam vandaan komt.
Er is geopperd dat het een verbastring is van 't emmerrek, een rek waar vroeger de emmers op stonden te drogen.
In diverse koopacten komt en een oude kaart komt wel de naam 't Hemrik voor, later blijkt de naam te zijn gewijzigd in Hemmerik.

1757.

Acte van overdracht van door N.Aukema te Leutingewolde en W.Atlas, de eerste als volmacht van de kinderen van wijlen Steven Barkman en de tweede als curator over de boedel van wijlen Albert Barkman, aan Jan Jansen van 4 mat hooiland in de Hemrik.

1778.

Acte van overdracht na openbare verkoop door mr. W.H.Erkenswijk, raad en landschrijver der landschap Drenthe, als curator bonorum van de boedel van wijlen Jannes Barkman, aan Hindrik Jans Winsingh van anderhalve mat hooiland in de Hemrik, mandelig met de aankoper en Coenraad Onstee.

1808.

Ondergetekende verleent recht aan Houder dezef Jan Jannes van Roden tot aankoop van Bouwmaterialen tot timmering eener Behuijzing of wooninge op mijn grond , zijnde een stuk Hooijland aan 't Leekster Meer genaamd het Hemrik tot de Somma van Vijftig Gulden. Guarandeerende de voldoening van het geen ten der einde door genoemde Jan Jannes zal worden gekogt, voor de het beloop der voorgeschreven summa of minder , maar niet meerder: mits de verkoper daar van specifique Rekening zal overleveren: Des mijne vertekening Ter Heijl 1 April 1800 en agt. getekend W.de Zille

1859.

Acte van openbare veiling en toewijzing ten verzoeke van de erven Jantien Hindriks Winsingh, uitreksel voor Hendrik Roelfs Winsingh als koper van een perceel hooiland onder Roden genaamd De Groote en de Kleine Bottersloot (sectie B nrs.37 en 88), vier percelen hooiland in de Bolmert (sectie B nrs.32 en 162, D nrs.589 en 592), en een derde van een perceel bouwland genaamd het Hemrik (sectie L 486)

Door het sectienr. (L 486) is te zien dat het hier gaat om het huidige Hemmerik.

Toch zijn er wel tekenen die er op wijzen,dat de naam al eerder gebruikt of ontstaan is.

In de jaarboeken van Nikolaas Westendorp, welke de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen van het jaar 912 tot 1493 beschrijft komt de naam of benaming Hammerik voor.

In het gedeelte wat het jaar 1458 beschrijft komt de naam Hammerik voor. Hieruit valt op te maken,dat Hammerikken afgebakende stukken land zijn. Het heeft te maken met land "onder de sluis" (is dat na de sluis of voor de sluis). Is het misschien land wat door de aanwezigheid van de sluis niet onderstroomt en daardoor een bepaalde belasting moest betalen?

Er is een lijst gemaakt van "schotgevende" landen,deze werden dan aangeslagen voor een aantal "jukken".(landmaten) De navolgende namen zijn bekend;

Warfhuizer hammerik werd aangeslagen op 950 jukken, (zie blz 558 deel 2)
Weeer hammerik werd aangeslagen op 650, Kloosterburen op 950, Wierhuister hammerik op 260
Pieterburen en de Oosterkluft op 500 en de Westerkluft op 249. Eennummer hammerik op 370 jukken.
Uit andere bronnen (b.v..Swinden) wordt ook gesproken over een Juck. Hierbij wordt dan gesproken over een juck, dus met ck.
De eenheden zijn iets anders , bv.Cloosterburen 49.691 juck , Pieterburen 53.965 juck en Warfhuizen 55.498 juck.
Doch deze gegevens dateren uit ca 1830, dus een kleine 400 jaar later. Hierbij zou een juck een are zijn
Gezien het tijdsverschil is het best mogelijk dat er in de loop der tijd veranderingen in de oppervlakte zijn gekomen.
-Bij deze beschrijving der "grastallen" voegde men ook nog eenige bepalingen omtrent het schouwen van wegen, diepen (maren) en nopens de breuken-. ( blz 559 deel 2)
Omdat het huidige Hemmerik ongeveer 2 Mtr hoger ligt dan de omringende landen bestaat bij mij het vermoeden dat het huidige Hemmerik een deel is geweest van een hammerik of dat het een verbastering van hammerik.
Maar gezien al deze gegevens zal er wel sprake zijn geweest van een beschermd gedeelte land.
Ook de direkte omgeving van 't Hemmerik roept wat dat betreft vraagtekens op, omdat op enige afstand ook een grote zandbult ligt de Esch van Leutingewolde welke 0,7 mtr hoger ligt dan de omgeving.

naar de kadastrale geschiedenis van het Hemrik

naar de mogelijke naamsverklaring

terug naar de eerste pagina